Voorwaarden

ALgemeene voorwaarden

 

Algemene leverings- en handelsvoorwaarden

van

Plottex te Sint Nicolaasga

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Plottex.’, gevestigd te Sint Nicolaaga aan het adres Dobbeleane 49(8521ks);
’Klant’: een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie Plottex een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat; ’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen Plottex en de Klant gesloten overeenkomst door Plottex te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
’Aanbod’: elk door Plottex aan de Klant via electronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst;
’Overeenkomst’: elke tussen Plottex en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan Plottex gehouden is één of meer Diensten te leveren; 
’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door Plottex gehanteerde algemene voorwaarden;
’Code’: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;
RMA nummer: een combinatie van letters en/of  cijfers die door Plottex wordt afgegeven aan de Klant om retourzendingen terug te kunnen sturen en/of te identificeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Plottex en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Plottex en de Klant zijn overeengekomen.

2.3
Ingeval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.


Artikel 3 Opdracht

3.1

De Klant is ten opzichte van Plottex volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2
Bij het plaatsen van een opdracht bij Plottex dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door Plottex geïdentificeerd, door het gebruik van een Code. Plottex kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste Code echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Plottex is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3
Plottex is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. Plottex is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

3.4
In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan Plottex schade lijdt, dient de Klant Plottex hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, Plottex onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.


Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst
 

4.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door Plottex verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2
Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3.
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Plottex de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat Plottex de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4.
De orderbevestiging van Plottex is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.


Artikel 5 Prijs

5.1
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: exclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Plottex gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Plottex al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door Plottex aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.


Artikel 7 Levering

7.1 Kosten
Plottex levert, inclusief verpakking voorzover het geen bulk/OEM artikel betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de Klant.

7.2 Deellevering
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Plottex aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

7.3 Verpakking
Plottex heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

7.4 Leveringstermijnen, overmacht
Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Plottex aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Plottex door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door Plottex wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan Plottex (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Plottex, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven Plottex het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering.
Plottex heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

7.5 Gebreken, transportschade
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Plottex binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Plottex beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Plottex geaccepteerd.


Artikel 8 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.


Artikel 9 Betaling, vertraging in de betaling

9.1 Betaling
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop Plottex de bestelling schriftelijk heeft bevestigd of middel een verzonden factuur. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

9.2          Vertraging in de betaling
In geval van schuldenaarsverzuim brengt Plottex meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer Plottex andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft Plottex het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door Salland betwist wordt of rechtsgeldig is.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van Plottex op Klant, wordt Plottex de volgende bescherming geboden: Plottex behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.
Indien de (mede-) eigendom van Plottex door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Plottex overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van Plottex.

Indien de (mede-) eigendom van Plottex door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Plottex overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van Plottex.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant Plottex daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van Plottex te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop Plottex eigendomsvoorbehoud rust dient Plottex onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft Plottex het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van Plottex, evenals de verpanding door Plottex van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden Plottex ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door Plottex aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan Plottex overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van Plottex, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door Plottex geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens Plottex nakomt.


Artikel 11 Software

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld Cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de Klant uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De Klant, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren.


Artikel 12 Garantie

Plottex staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.1 Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Plottex tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

12.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen
Plottex verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

12.3        Garantie op basis van carry-in
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Plottex op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

12.4 RMA nummer
Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door Plottex geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door Plottex in rekening gebrachte onderzoekskosten danwel reparatiekosten.

12.6 Garantie op reparatie
Op een door Plottex uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

12.7 Informatie op magnetische informatiedragers
Plottex is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens Plottex, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

12.8 Eigendomsoverdracht
Indien de afnemer aan Plottex een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van Plottex De afnemer zal alsdan Plottex vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Plottex.

Iedere aansprakelijkheid van Plottex wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 22.000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Plottex is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.


Artikel 14 Adviezen, aanwijzingen en informatie

Plottex
sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van de door Plottex geleverde goederen wordt gegeven.


Artikel 15 Herroepingsrecht

15.1
De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten.

15.2
De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Plottex te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

15.3
Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Plottex zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.


Artikel 16 Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van Plottex of eigendom van de leverancier(s) van Plottex. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins  aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Plottex is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.


Artikel 17 Bescherming persoonsgegevens

Plottex deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.


Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen Plottex en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van Plottex, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Sint Nicolaasga de plaats van nakoming. Plottex behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.